Blog

3 toegevoegde punten Open Vld plus op extra gemeenteraad

Het schepencollege van Oosterzele roept donderdag 7 juli om 20u een extra gemeenteraad samen.

Open Vld plus agendeert op deze extra raadszitting 3 toegevoegde punten.

Het gaat om volgende dossiers.

  1. Principebeslissing om het meerjarenplan correct aan te passen m.b.t. verkeerdelijk ingebrachte inkomsten uit de verkoop van het politiekantoor aan de Windekekouter.
  2. Principebeslissing om de vrijwilligerswerking in Oosterzele verder uit te bouwen
  3. Principebeslissing om de gemeentelijke bedrijfsbelasting af te schaffen

Hierbij  de uitgewerkte voorstellen:

Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus om het meerjarenplan correct aan te passen m.b.t. verkeerdelijk ingebrachte inkomsten uit de verkoop van het politiekantoor aan de Windekekouter.

In de huidige versie van het meerjarenplan staat ingeschreven dat onze gemeente 770.000 euro zou ontvangen in 2025 via een zogenaamde subsidie van de politiezone aan de gemeente na de verkoop van het politiegebouw aan Windekekouter. Zoals onze fractie reeds eerder aanhaalde, zijn deze inkomensten ten onrechte ingeschreven in het meerjarenplan. Open Vld plus vraagt dan ook om bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan deze fout recht te zetten.

Binnen de politiezone is hier nog helemaal geen akkoord over. Op de politieraad van 30 juni jl. bevestigde de Korpschef, samen met de aanwezige leden van het politiecollege dat hierover helemaal geen afspraak of akkoord over bestaat. En dat dit evenmin reeds zou ingeschreven zijn in het meerjarenplan van de politiezone.

De subsidie staat dus ten onrechte in het meerjarenplan, waardoor de cijfers van het meerjarenplan niet correct zijn.

De Gemeenteraad

BESLUIT

Artikel 1 – Principieel akkoord te gaan om de dienst financiën het nodige te laten doen een wijziging van het meerjarenplan voor te bereiden en correct aan te passen m.b.t. verkeerdelijk ingebrachte inkomsten uit de verkoop van het politiekantoor aan de Windekekouter.

 

Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus om de vrijwilligerswerking in Oosterzele verder uit te bouwen

TOELICHTING

Open Vld plus pleit reeds vele jaren voor een concrete en betere ondersteuning voor de Oosterzeelse vrijwilligers. Zo o.m. op de gemeenteraad 22 maart 2017 via een vraag:

“Vraag om uitleg van raadslid Filip Michiels aan het College van Burgemeester en Schepenen over de bereidheid van het schepencollege voor de oprichting van een uniek vrijwilligersloket en de extra ondersteuning aan vrijwilligers in Oosterzele.”

Op de gemeenteraad van 18 april 2018 via een opvolgingsvraag:

“Vraag van Open Vld plus over de stand van zaken rond de ontwikkeling van het vrijwilligersloket”

We stelden toen:

“Ook Oosterzele kent een bruisend verenigingsleven, met tal van vrijwilligers. We mogen – als bestuur – terecht fier zijn op hen. Zij zorgen er mee voor dat het in onze gemeente aangenaam leven en ontspannen is. We waren dan ook tevreden dat het schepencollege van Oosterzele op de gemeenteraad van 22 maart 2017 positief heeft gereageerd op het voorstel van onze Open Vld plus-fractie voor de oprichting van een gemeentelijk vrijwilligersloket. Vrijwilligers hebben het vandaag echter niet altijd even evident om hun engagement op te nemen. Ze ondervinden nog heel wat drempels. Daarom worden op verschillende niveaus (federaal, Vlaams én veelal lokaal) acties ondernomen om deze drempels weg te werken. In het voorstel van onze fractie van vorig jaar hebben we gevraagd dat het bestuur daar op zou inzetten. Want ook in Oosterzele zijn er nog een aantal werkpunten die het vrijwilligerswerk (o.a. in verenigingen) makkelijker zouden kunnen maken: Vrijwilligers hebben bij elk evenement opnieuw nog heel wat administratieve procedures te doorlopen. Dat kan eenvoudiger. Voor verschillende administratieve vragen moeten vrijwilligers nu ook terecht bij andere gemeentelijke diensten. Daarom ons voorstel tot het inrichten van een uniek gemeentelijk vrijwilligersloket. We hadden dan ook graag vernomen wat hierrond reeds allemaal werd gerealiseerd, één jaar na deze beslissing.”

Toen bleek dat de uitrol hiervan in de praktijk geen verdere vorm kreeg.

Ook in ons verkiezingsprogramma 2018 pleitte Open Vld plus voor een echte en gestructureerde uitbouw van een goede vrijwilligerswerking in Oosterzele. We stelden toen werk te willen maken van het volgende:

“We vereenvoudigen de administratieve procedures voor de erkenning als gemeentelijke organisatie en voor het ontvangen van werkingssubsidies. Het vrijwilligersloket – een voorstel dat onze fractie op de agenda van de gemeenteraad plaatste – willen we écht van de grond laten komen.

Als lokaal bestuur spelen we een belangrijke rol in het versterken van lokaal vrijwilligerswerk.

We voorzien ook de nodige ondersteuning aan onze verenigingen. Financieel en facilitair.”

Heel recent stelde een schepen publiekelijk deze principes ook te ondersteunen. Hij stelde: “In coronatijd stond vrijwilligerswerk sterk onder druk.  Ik denk dat dit ook komt door te weinig ondersteuning van bovenuit. Ik vind dat er ook in onze gemeente meer structuur moet komen in het vrijwilligersbeleid….Dankbaarheid is goed, maar voor de vrijwilliger is het tastbaar maken van waardering en ondersteuning essentieel. Ik vind dat er middelen en ruimte moet worden vrijgemaakt om wat zo waardevol is, een nog betere plaats te geven in onze gemeente.”

Onze fractie sluit zich opnieuw bij deze bevindingen aan en herhaalt daarom haar pleidooi om betere structurele vrijwilligerswerking uit te bouwen.

Vandaar deze principebeslissing.

De Gemeenteraad

BESLUIT

Artikel 1 – Principieel akkoord te gaan om de vrijwilligerswerking in Oosterzele verder uit te bouwen, met o.m. een echt vrijwilligersloket en hieraan de nodige financiële middelen te koppelen om vrijwilligers in Oosterzele extra te ondersteunen.

 

Principebeslissing op het voorstel van Open Vld plus om de gemeentelijke bedrijfsbelasting af te schaffen

TOELICHTING

Open Vld plus deed sinds 2012 reeds meerdere malen het voorstel om de zogenaamde bedrijfsbelastingen af te schaffen.

Er waren deze legislatuur tussenkomsten over de bedrijfsbelasting bij de bespreking van het beleidsakkoord op de gemeenteraad van 20 juni 2019, bij de bespreking van de budgetwijziging op 17 oktober 2019 en bij de bespreking van het meerjarenplan op 18 december 2019.

We legden zelf punten ter stemming hierover voor op de gemeenteraadszittingen van 22 april 2020 bij de besprekingen over steun aan handelaars n.a.v. Corona én op 20 september 2020. Eveneens op de raadszitting van 15 oktober 2020.

Daarop werd in het najaar 2020 beslist dat er éénmalig (in 2021) geen bedrijfsbelastingen betaald dienden te worden.

Dit voorstel beoogt een afschaffing van de bedrijfsbelasting voor de rest van de legislatuur. Na de goedkeuring van deze principebeslissing, kunnen de voorbereidingen worden getroffen om het meerjarenplan in die zin aan te passen.

De Gemeenteraad

BESLUIT

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met de vrijstelling van volgende belastingen in 2022-2025:

  • algemene belasting op bedrijven
  • belasting voor de vaste staanplaatsen voor frituren, kramen voor verkoop van hamburgers, hotdogs, pizza’s, vis, escargots en aanverwante eetwaren om mee te nemen
  • belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van een voertuig met bestuurder

Artikel 2: De dienst financiën de voorbereidingen te laten treffen om de meerjarenplanaanpassing in die zin voor te bereiden.

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy