Category "Nieuwsberichten"

Open Vld plus stelt vast dat de meerderheid haar eigen cijfers in twijfel trekt over de bouw van het nieuwe administratief centrum.

“De meerderheid wil plots “creatief omgaan” met de cijfers en heel wat kosten weglaten uit het overzicht… maar die moeten wel betaald worden. Door de inwoners. Om een huis te bouwen heb je een bouwgrond én een architect nodig. Die uitgaven moet je dus ook meetellen. Maar die kosten schrapt de meerderheid nu plots creatief én ten onrechte,” stelt Open Vld-fractieleider Filip Michiels.

De gemeenteraad van Oosterzele heeft gisterenavond 24 januari unaniem een voorstel van Open Vld plus-raadslid Louise Van Hoorde goedgekeurd om een ‘Tutenboom’ te planten in Oosterzele. Baby’s krijgen vaak bij de geboorte een tutje. Na 4 maand vermindert die zuigbehoefte. Het is belangrijk dat er dan wordt afgebouwd en dat vanaf twee jaar geen tut meer wordt gebruikt.

Open Vld plus heeft er op de gemeenteraad van dinsdag 13 december voor gepleit om nog deze legislatuur, in het huidig meerjarenplan middelen vrij te maken om te investeren in een eigentijdse sporthal. Daarvoor moet volgens Open Vld plus het project van het nieuw administratief centrum (dat intussen op meer dan 8 miljoen euro wordt geraamd) teruggeschroefd worden naar een renovatie van het bestaand gemeentehuis.

De Oosterzeelse meerderheidspartij CD&V/N-VA is vanavond niet opgedaagd op een gemeenteraad die werd samengeroepen door Open Vld plus en Groen. Daardoor kon de gemeenteraad niet rechtsgeldig vergaderen. De liberalen en groenen hebben meteen een vraag ingediend om de punten te behandelen op de volgende gemeenteraad. “We betreuren dat een meerderheidspartij eerder kiest voor politieke spelletjes, dan voor beleid voor de Oosterzelenaar,” stellen fractieleiders Filip Michiels en Jeroen Logghe.

Open Vld plus en Groen Oosterzele roepen op woensdag 12 oktober een extra gemeenteraad samen. Ze lanceren daarbij een aantal concrete voorstellen om een transparant én een participatief traject uit te werken in het kader van een eventuele fusie die de gemeente Oosterzele zou aangaan.

Daarnaast agendeert Open Vld plus nog een reeks andere voorstellen en vragen over o.m. een energienoodfonds, ‘vergeten brooddozen’, infrastructurele ondersteuning aan voetbalverenigingen, kinderopvang en fietsleasing.

Momenteel beweegt er opnieuw heel wat rond een eventuele fusie met Oosterzele. Open Vld plus en Groen merken dat heel wat inwoners met vragen en gezonde nieuwsgierigheid zitten. Het heeft ook een beleidsmatige impact.

Daarom hebben we op de gemeenteraad reeds meermaals heel concrete vragen gesteld aan het schepencollege.

Heel wat vragen die we de voorbije dagen, weken en maanden stelden rond een eventuele fusie blijven tot op vandaag onbeantwoord. Zelfs heel concrete vragen of het bestuur reeds gesprekken had met andere besturen blijven op de gemeenteraad onbeantwoord. In de pers lezen we wel verschillende verklaringen, maar de standpunten tussen de burgemeester (“we wachten af”) en sommige schepenen liepen de voorbije dagen nogal uiteen.

Intussen blijkt dat het schepencollege  aangeeft de bevolking te willen bevragen. Daarover communiceerden ze naar de pers. De gemeenteraad kreeg geen verdere info. Toch stellen we vast dat het schepencollege zich – zonder uitgewerkt voorstel – de facto voor het eerst aansluit bij het standpunt van Open Vld plus en Groen om werk te maken van (al dan niet een bescheiden vorm van) participatie. Een eerste stap, want er is meer nodig.

Open Vld plus en Groen zullen op de gemeenteraad voorstellen om op verschillende punten in te zetten. (lees hier het voorstel)

 • Een bestuur moet zelf eerst zijn eigen sterktes en zwaktes in beeld brengen. En de uitdagingen en opportuniteiten van een eventuele fusie. Pas nadien kan je gesprekken met andere besturen voeren. Het CD&V/N-VA bestuur spande de kar voor het paard. Het schepencollege zat reeds concreet samen met het bestuur van Melle, maar heeft de oefening voor Oosterzele nog niet gemaakt. Wellicht werd eerst over de postjes gepraat en nog niet over de inhoud. Zo hoort het niet. Daarom stellen we voor om werk te maken volgens de aanbevelingen van Agentschap Binnenlands Bestuur van een individuele onderzoeksfase en van een SWOT-analyse rond een potentiële fusie.

 

 • Volgens onze eerste informatie werd ook het personeel nog helemaal niet betrokken. Een “no-go” wanneer je wil komen tot een gedragen traject. Heel wat ambtenaren kennen de inhoudelijke gevoeligheden en uitdagingen het best. Daarom stellen we voor om bij alle mogelijke processtappen (opmaak rapporten, aanstellen externe procespartner i.f.v. burgerbevraging,…) het managementteam (MAT) te betrekken.

 

 • Een burgerbevraging organiseren over een mogelijke fusie, doe je zo neutraal mogelijk. Open Vld plus en Groen willen dan ook dat er een onderbouwd, gedepolitiseerd, participatietraject opgestart wordt, zoals dat bijvoorbeeld in de Vlaamse Ardennen recent gebeurde. Met de bedoeling om de mening van de Oosterzelenaar te kennen over het al dan niet aangaan van een fusie én over een eventuele partner met de visie op potentiële meerwaarde. Zo’n gedepolitiseerd traject brengt héél wat nuttige, neutrale input mee van inwoners én kan – ook bij beslissing tot niet-fusie – informatie bezorgen over beleidsdomeinen waar eventueel op andere manieren een grondige samenwerking beter kan zijn.

 

 • Een fusie aangaan is geen kleine beslissing. Het heeft veel impact op de gemeente in de toekomst. Het mag ook geen beslissing zijn van een kleine groep, die momenteel de macht heeft. Want na verkiezingen kunnen andere partijen het voor het zeggen hebben. Ook bij die andere partijen moet draagvlak zijn. De meeste besturen werken dan ook gezamenlijk samen met meerderheid en oppositiefracties om stappen in een eventueel fusietraject te zetten. Niet zo in Oosterzele.

Open Vld plus en Groen pleiten daarom met onmiddellijke ingang een politieke werkgroep in het leven te roepen waarin minimaal alle fracties in de gemeenteraad worden betrokken én geconsulteerd.

We stellen vast dat het huidig traject dat het bestuur heeft gelopen, uitgaat van argwaan t.o.v. de voltallige gemeenteraad. Dit hoort niet. Vandaar deze extra gemeenteraad.

Andere punten die worden geagendeerd door Open Vld plus (lees hier de uitgewerkte voorstellen):

 • Principebeslissing betreffende ondersteuning aan de Oosterzeelse scholen om via het project ‘vergeten brooddozen’ honger op school aan te pakken.
 • Principebeslissing om een energiefonds aan te leggen.
 • Principebeslissing betreffende de registratie van initiatieven in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) op het pactportaal.
 • Principebeslissing om de rechtspositieregeling van het bestuur van Oosterzele aan te passen om fietslease mogelijk te maken.
 • Vraag om uitleg omtrent de mogelijke ondersteuning die het bestuur plant inzake kinderopvang.
 • Vraag om uitleg omtrent de mogelijke ondersteuning aan lokale voetbalclubs.

 

Open Vld plus is tevreden dat CD&V/N-VA-schepen Orville Cottenie zich uitdrukkelijk aansluit bij het standpunt van Open Vld plus Oosterzele om een burgerbevraging te organiseren over een eventuele fusie.

Fractieleider Filip Michiels: “We stellen reeds jaar en dag dat we met met Open Vld plus ook voorstander om een eventuele fusie in alle transparantie voor te bereiden. Wij willen inspraak, van de bevolking en van de voltallige gemeenteraad. Niet alleen aan het einde van een proces, maar van bij de start. Alleen zo kan je een gedragen verhaal schrijven.

Graag willen wij u uitnodigen naar ons jaarlijks eetfestijn. Dit jaar heeft u de keuze: aan huis gebracht op
zaterdag 17 september tussen 16u00 en 18u00 of op zondag 18 september tussen 11u30 en 15u00
in feestzaal De Steenput, Berg te Balegem. Tevens willen wij jullie uitnodigen naar de koffietafel op maandag 19 september om 14u30. Dit zal doorgaan in zaal Sekuurne, Balegemstraat 14 te Balegem. Deze koffietafel is gratis maar wel inschrijven vooraf.

Het schepencollege van Oosterzele roept donderdag 7 juli om 20u een extra gemeenteraad samen.

Open Vld plus agendeert op deze extra raadszitting 3 toegevoegde punten.

Het gaat om volgende dossiers.

 1. Principebeslissing om het meerjarenplan correct aan te passen m.b.t. verkeerdelijk ingebrachte inkomsten uit de verkoop van het politiekantoor aan de Windekekouter.
 2. Principebeslissing om de vrijwilligerswerking in Oosterzele verder uit te bouwen
 3. Principebeslissing om de gemeentelijke bedrijfsbelasting af te schaffen

Op de gemeenteraad van dinsdag 21 juni heeft burgemeester Van Durme geweigerd te antwoorden op enkele concrete vragen van Open Vld plus rond lopende fusiegesprekken tussen de CD&V/N-VA meerderheid van Oosterzele en o.m. buurgemeente Melle. “Er is geen nieuws!” is het enige wat als reactie kwam om nochtans concrete vragen n.a.v. de gesprekken die intussen werden opgestart.

Op 26 april heeft het schepencollege beslist om met het voltallige schepencollege van Melle een gesprek aan te gaan over een potentiële gemeentefusie. Over een fusie beslis je niet zo maar…

 

 

 

 

 

 

Open Vld plus lanceert met www.welofgeenac.be brede burgerbevraging over prioritaire investeringen in Oosterzele

Open Vld plus Oosterzele lanceert een brede burgerbevraging over de komst van een nieuw administratief centrum in Oosterzele. Voor de liberalen is het project van 6,3 miljoen euro te groot, niet voldoende toekomstgericht én zijn er ten dienste van de bevolking belangrijkere zaken om in te investeren, zoals betere fietsinfrastructuur, sport- en jeugdaccommodatie.

Het CD&V/N-VA bestuur kondigde in hun bestuursakkoord plechtig aan om bij grootschalige projecten steeds inspraak van de bevolking te vragen. Een nieuw AC van 6,3 miljoen euro is zo’n project. Toch werd op geen enkel moment enige inspraak van de bevolking of de gemeenteraad gevraagd. Enkel het personeel werd geconsulteerd.

Vooraleer er een definitieve beslissing moet genomen worden op de gemeenteraad over de komst van het project, wil Open Vld plus dus nu heel breed de Oosterzeelse bevolking bevragen. Daarom wordt de website www.welofgeenac.be in het leven geroepen. Alle inwoners krijgen ook een folder in de bus én zij die niet over PC of internet beschikken zullen dus ook via een stemformulier hun mening kunnen uitbrengen op de vraag: wat is prioritair voor jou als Oosterzelenaar? Een nieuw administratief centrum van 6,3 miljoen euro of meer investeringen in fietsinfrastructuur, sport én jeugd.

De zittende meerderheid wil voor de realisatie van het nieuwe AC in het verkiezingsjaar (2024) een bijkomende lening aangaan van 5,6 miljoen euro. Ondanks de hoge schuldgraad van Oosterzele. Het is de mening van Open Vld plus dat er meer belangrijke zaken zijn in onze gemeente om te investeren. Een renovatie van het bestaand gemeentehuis met goede dienstverlening voor de bevolking blijft een must. Maar het nieuwe AC wordt een prestigeproject waar weinig toekomstgericht gedacht wordt. Zo wordt in het wensenprogramma géén rekening gehouden met thuiswerk of flexiwerk. Elke ambtenaar krijgt nog steeds zijn of haar bureau. Meer digitalisering naast dienstverlening in het gemeentehuis lijkt nog steeds geen kernwoord voor dit bestuur. Een gemiste kans, want dat is net waar de Vlaamse overheid op inzet.

Bovendien wordt bij de realisatie van dit gebouw geen rekening gehouden met een mogelijke fusie met een buurgemeente. Iets waar de meerderheid trouwens wel concreet over spreekt.

Andere investeringen prioritair? Wat denkt de Oosterzelenaar?

Open Vld plus stelt zelf vast én krijgt van inwoners en verenigingen te horen dat er nog veel werk op de plank ligt inzake fiets- en verkeersveiligheid. Ouders durven hun kinderen niet alleen naar school, de jeugdbeweging of de sportclub laten fietsen. Er zijn dus belangrijke investeringen nodig in fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid. De resultaten van een heel recente fietsenquête is duidelijk. Het vertrouwen in het gevoerde fietsbeleid zakt, volgens een door Solva gevoerde bevolkingsbevraging, drastisch van 7/10 in 2020 naar 5,5/10 in 2022. Het beleid krijgt zelfs een buis op de vraag of kinderen veilig naar school kunnen fietsen(4/10) en op de vraag of het gemeentebestuur gevaarlijke fietssituaties ernstig neemt (4,8/10).

 

Sportieve inwoners, jong en oud, oordelen ook dat er in sportinfrastructuur reeds vele jaren té weinig geïnvesteerd werd. Een grondige renovatie van de sporthal dringt zich op. Belangrijk voor vele sportclubs. Onze gemeente heeft (in tegenstelling tot bijna alle andere naburige gemeenten) geen eigen investeringen gedaan in o.a. voetbalvelden. Daar is nochtans nood aan voor onze jonge sporters.

Ondernemers smeken al jaar én dag voor extra ruimte om te investeren. Open Vld plus ijvert al 20 jaar voor de realisatie van de tweede ambachtelijke zone. Het project blijft aanslepen.

Bovendien zijn de investeringen in het Oosterzeels rioleringsnet meer dan ondermaats. De rioleringsgraad in Vlaanderen is momenteel 88 %, in Oosterzele is dit slechts 58,91%. Oosterzele scoort ook slecht op het vlak van zuiveringsgraad van het afvalwater. In Vlaanderen is dit gemiddeld 86 %, in Oosterzele amper 44,15%. Slechts 14 gemeenten in héél Vlaanderen scoren slechter.

Voor onze succesvolle jeugdbewegingen, opgebouwd door de inzet van goede leiding en vrijwilligers, is degelijke speelplek en accommodatie een must. Door de beslissingen van het zittend bestuur is er echter een aanzienlijk gebrek aan voldoende ruimte en goede infrastructuur.

Oosterzele heeft ook nood aan meer structurele ondersteuning voor kinderopvang.

Met de brede bevolkingsbevraging wil Open Vld plus nu ook aan de Oosterzelenaar vragen waar prioritair moet in geïnvesteerd worden: een nieuw administratief centrum, of  meer investeren in sport, jeugd en fietsveiligheid?

Inwoners kunnen vanaf nu online stemmen op www.welofgeenac.be en krijgen eerstdaags ook een folder met stemformulier in de brievenbus. In de folder zit ook een affiche die inwoners steeds zichtbaar mogen ophangen.

Load More
@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy