Category "Nieuwsberichten"

De Oosterzeelse Oppositiepartij Open Vld plus heeft maandag 6 april een tweede reeks steunvoorstellen bezorgd aan het schepencollege van Oosterzele. Samen met een eerste reeks fiscale voorstellen, die een 10-tal dagen geleden (28/03) werden bezorgd, hopen de liberalen zo de nodige steun te kunnen verzamelen over de partijgrenzen heen, om inwoners en ondernemers uit Oosterzele uit deze Corona-crisis te helpen.

Er verschijnt heel veel info over de maatregelen ivm het corona-virus.

Via deze weg willen we jullie up-to-date te houden. Ook over (steun)maatregelen voor ondernemers en zelfstandigen.

Schrijf u ook  in voor onze nieuwsbrief met updates over nieuwe maatregelen

______

De eerste weg voor info is vanzelfsprekend steeds: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
Voor vragen over economie: 0800 120 33

______

 • Nieuwe officiële FAQ van het crisiscentrum met heel concrete maatregelen (dit is een recente update van 06/04, 18u) lees je hier

 

 • Heb je als ondernemer of zelfstandige recht op een hinderpremie en/of een overbruggingskrediet? Lees het hier

 

 • Uitstel van betaling en garantieregeling: Gezinnen, bedrijven en zelfstandigen die het financieel moeilijk hebben ten gevolge van de corona-crisis, kunnen uitstel van het hypothecair krediet en het ondernemingskrediet aanvragen voor maximum zes maanden.
  • Info over het betalingsuitstel hypothecair krediet: Lees het hier
  • Info over het betalingsuitstel krediet aan ondernemingen: Lees het hier
 • Uitstel van vier maanden in termijnen voor rijopleidingen, rijexamens en terugkommomenten: Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de aanpassingen bepaald voor de rijopleidingen, waaronder het praktijk-rijexamen, het terugkommoment en de nascholing in het kader van vakbekwaamheid. Lees het hier

Belangrijkste steunmaatregelen ondernemingen en zelfstandigen in tijden van corona

Hinderpremie

 • Voor ondernemingen en zelfstandigen die verplicht hun zaak met fysieke inrichting moeten sluiten, geldt:
  • – Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen bijkomend 160 euro per dag.
  • – Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 21 dagen 160 euro per dag.
 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
 • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
 • Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Aanvraag in te dienen binnen de maand na afloop verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De online toepassing hiervoor is HIER terug te vinden.

Voor meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Automatisch 2 maanden uitstel van BTW/BV/PB/Ven.B.

Uitstel betalingen Vennootschapsbelasting/Personenbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van nietinwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Uitstel betalingen BTW / Bedrijfsvoorheffing

Een onderneming krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Indien niet afdoende is, kan nog altijd een bijkomend afbetalingsplan afgesproken worden met de fiscus.

Uitstel van betaling BTW:

Maandaangifte – februari 2020               >            20 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020                    >            20 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 >            20 juni 2020

 

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing:

Maandaangifte – februari 2020                >            13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020                    >            15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 >            15 juni 2020

Bijkomende info: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

 

Andere fiscale maatregelen

Oplossing Denaturering alcohol door apothekers

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/update-covid-19-productie-vanontsmettingsmiddelen-door-apothekers

Bijkomend uitstel voor betaling accijnzen

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/corona-informatie-enmaatregelen/ondersteuningsmaatregelen-houders-kredietrekening

Aangepast controlebeleid:

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-uitstel-vanniet-essentiele-controles-ter-plaatse

Oplossing grensarbeiders Frankrijk

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgi%C3%AB-frankrijk-regime-grensarbeiders- %E2%80%93-coronavirus-covid-19

Oplossing grensarbeiders Luxemburg

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgisch-luxemburgse-overeenkomst-tot-hetvermijden-van-dubbele-belasting-uitzonderlijke

 

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

 • Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
  • – Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
  • – Vermindering van sociale bijdragen
  • – Vrijstelling van bijdragen
 • Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen belt of mailt u naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
 • De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien met een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.

Voor meer info: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-socialebijdragen/uitstel-vrijstelling

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

 • Het gaat om een sociale uitkering voor de maanden maart en april van 1291,69 euro (indien geen gezinslast) of 1.614,10 euro (indien gezinslast) per maand.
 • Enerzijds voor zelfstandigen die door de maatregelen van het federale rampenplan worden verplicht om hun activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken (o.a. horeca, culturele activiteiten, handelszaken die niet voor voeding bestemde producten verkopen) → voor hen is er geen minimum vereist aantal dagen van volledige onderbreking, bijv. ook zelfstandigen die een restaurant uitbaten dat enkel nog meeneemmaaltijden verkoopt, hebben recht op de uitkering.
 • Anderzijds voor zelfstandigen in andere sectoren die bijvoorbeeld zelf in quarantaine zitten of tijdelijk geen werk meer hebben → voor hen geldt datzij hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moeten onderbreken.
 • Voor zelfstandigen in hoofdberoep (ook starters!), voor meewerkende echtgenoten en voor helpers, (voorlopig) niet voor zelfstandigen in bijberoep.
 • Aan te vragen via het sociaal verzekeringsfonds. De aanvragen worden bewust heel eenvoudig gehouden, via een kort invulformulier.
 • Alle onderbrekingen die zich situeren in de periode vanaf 1 maart tot 30 april 2020 kunnen aanleiding geven tot de uitbetaling van het overbruggingsrecht. Indien nodig, kan deze maatregel na april worden verlengd.
 • Het overbruggingsrecht kan worden gecombineerd met de hinderpremie

Voor meer info: https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

KMO-groeisubsidie

 • Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
 • € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject
 • De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.

Voor meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Schaderegeling

 • Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector.
 • Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later.

Voor meer info: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelenmbt-het-coronavirus/coronavirus

 

Zelfstandigen in bijberoep

 • Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen. Alvast dit:
  • – Vermindering van sociale bijdragen
   • + Als bijberoeper kan u de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
   • + De aanvraag dient te gebeuren via uw sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020.
  • – Hinderpremie
   • + Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Voor meer info: https://www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen

 

Tijdelijke werkloosheid

 • Het systeem van tijdelijke werkloosheid nu verandert naar de ‘coronaprocedure’. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger.
 • Tijdelijk werkloos gestelde werknemers
  • – De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen
  • – Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.
  • – Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
  • – De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
  • – Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.
  • – De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen.
 • Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.

Voor meer info: https://www.unizo.be/tijdelijke-werkloosheid-tijden-van-corona https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/coronamaatregel-voor-water-gas-en-elektriciteitsfactuur

https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies

Overheidsopdrachten

 • Indien u bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.

 

Waarborgregeling

 • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
 • Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
 • Indien u gebruik wens te maken van de waarborgregeling neemt u contact op met de bank of leasingmaatschappij.
 • Voor grotere bedragen en complexe transacties kan een beroep gedaan worden op Gigarent.

 

Voor meer info: https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

 

Uitstel van betaling en garantieregeling

Om de financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te vrijwaren, heeft de federale regering op initiatief van de Minister van Financiën en met ondersteuning van de Nationale Bank van België, een overeenkomst uitgewerkt met de financiële sector.

Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 1. De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
 2. De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand.

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
 • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen.
 • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  • De eerste 3% aan verliezen zal volledig door de financiële sector worden gedragen.
  • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid. Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector.
 • MEER INFO lees je hier

!! UPDATES EN BIJKOMENDE VRAGEN?

–> Hebt u nog vragen: mail ons: openvldplus@telenet.be

–> Wilt u op de hoogte gehouden worden van updates rond deze maatregelen: stuur een mail  naar openvldplus@telenet.be  met vermelding “inschrijven nieuwsbrief Open Vld plus

Het oogde mooi. In de gemeentelijke verkiezingscampagne pleitten alle Oosterzeelse partijen (CD&V/N-VA, Groen en Open Vld plus) er voor om meer werk te maken van inspraak. Open Vld plus had daartoe in het verleden al meermaals aangedrongen. En concrete voorstellen gedaan, o.m. over het doorlopen van een jeugdmonitor om het beleid voor de komende jaren mee vorm te geven.

Alles zou dus positief veranderen. Mooi zo…

Al was die droom van korte duur…

Alle gemeentebesturen moeten de komende maand hun meerjarenplan ter goedkeuring voorleggen aan hun gemeenteraad. Aan de opmaak van zo’n meerjarenplan gaat heel wat werk vooraf. Voor iedereen. Het is een belangrijk werkstuk. Het zet het bestuursakkoord om in concrete plannen mét budget. Concrete plannen én gedragen plannen. Plannen die uitgevoerd én gefinancierd moeten worden in de komende 5 jaar. Die plannen moeten draagvlak hebben. Ook bij de brede bevolking. CD&V/N-VA verloor 5,2% van haar stemmen en vertegenwoordigt slechts de helft van de inwoners. Ook naar die andere helft moet geluisterd worden.

VVSG, de koepelorganisatie die Steden en Gemeenten ondersteunt is heel duidelijk:

Participatie is niet meer beperkt tot het aftoetsen van beleidsbeslissingen en zoeken naar draagvlak  voor reeds uitgestippeld beleid. Een groeiende groep burgers wil medezeggenschap over beleidskeuzes en wil beleid mee vormgeven én uitvoeren.

Participatie creëert betrokkenheid van inwoners, verhoogt de legitimiteit van beslissingen en daarmee ook de slagkracht van beleid. Het vermindert de kans op weerstand en hindermacht. Tegelijk kan participatie ook zorgen voor inhoudelijke verrijking en alternatieven aanreiken voor de kijk op een probleem. De kennis en expertise van burgers verhoogt de kwaliteit van de oplossing. Participatie leidt tot burgerzin, doet vertrouwen in elkaar groeien en versterkt de lokale democratie. Een doorgedreven dialoog tussen lokale overheid en burgers zorgt voor meer verbinding en medeverantwoordelijkheid. Lokale beleidsmakers en ambtenaren worden uitgedaagd helder te communiceren over beleidsbeslissingen waardoor de transparantie verhoogt.”

Op 20 juni jl. – met enkele maanden vertraging – stelde het kartel CD&V/N-VA haar bestuursakkoord voor. Dit is een politiek akkoord dat uitgewerkt wordt tot het meerjarenplan. Schepen Elsy De Wilde was toen op de gemeenteraad nog heel formeel toen het over participatie ging:

“Adviesraden zullen meer betrokken worden bij het gemeentelijk bestuur. En bij de start van grote projecten zetten we in op participatie en informatiemomenten. Bijvoorbeeld dit beleidsprogramma zullen wij nog brengen naar onze ambtenaren in eerste instantie en aansluitend naar onze burgers. Wij zullen elke deelgemeente bezoeken en het programma naar buiten brengen met ruimte voor inspraak. Ook grote beleidsbeslissingen zullen in de toekomst toegelicht worden en bespreekbaar zijn.”

Intussen is heel duidelijk dat CD&V/N-VA die zogenaamde inspraak voor de bevolking alweer naar de prullenmand heeft verwezen. Veel wordt in de achterkamertjes geregeld. Zoals in het verleden aanziet het meerderheidskartel inspraak als “we geven een infomoment als alles beslist is en nadien mag de bevolking luisteren naar wat er beslist is.”

Zo werkt het niet…

Toch krijgen we de komende dagen of weken in Oosterzele opnieuw een niet-participatief meerjarenplan voorgeschoteld. Want in een uitnodiging van Oosterzele Onderneemt is duidelijk dat komende maandag, 2 december, het meerjarenplan wordt toegelicht aan de Oosterzeelse ondernemers. De meerderheid mag dan zogenaamd nog trachten nieuwe participatiekanalen aan te boren (al dan niet rekening houdend met de privacywetgeving); het is opvallend dat ze voor dit meerjarenplan geen enkel bestaand kanaal gebruikt heeft.

Zo is het vreemd dat:

–       zo ver wij weten geen enkele adviesraad om enige inspraak werd gevraagd

–       een ontwerp van meerjarenplan nog aan geen enkele inwoner werd voorgelegd

–       er – ondanks de belofte – toch geen jeugdmonitor werd uitgevoerd

–       …

Alweer een gemiste kans… Beloven is mooi…maar uitvoering geven aan de beloftes is dikwijls nog iets ander. Toch zeker bij dit meerderheidskartel.

Nochtans bestaan er héél mooie voorbeelden in onze directe omgeving over participatief werken. In buurgemeente Merelbeke werd zelfs een schepen van participatie aangesteld. Die neemt zijn werk ter harte.

Daar kwam een ontwerp van meerjarenplan tot stand  na inspraak en samenwerking met de administratie, adviesraden, verenigingen en bewonersplatformen. Vorige week werden de grote lijnen voorgelegd aan de bevolking die toen nog feedback konden geven. En binnenkort wordt het definitief plan voorgesteld aan de gemeenteraad.

Helaas niets van dit alles in Oosterzele.

We zijn benieuwd welke beloftes nog allemaal zullen opduiken in het Oosterzeels meerjarenplan 2020-2025. Hopelijk sneuvelen er niet zo veel als we intussen gewend zijn. Maar als optimisten mogen we dat wellicht niet té luidop denken…

Filip Michiels & Louise Van Hoorde

Gemeenteraadsleden Open Vld plus en beiden lid van de commissie Algemeen Beleid.

Oosterzele, 28 november 2019

Bron: http://filipmichiels.be/nog-voor-de-voorstelling-van-het-meerjarenplan-is-de-eerste-grote-verkiezingsbelofte-van-cdv-en-n-va-al-gebroken/?fbclid=IwAR2Dzsk-FOWPHGtvsBgtLliARg4MclRaNAJx-bQBFrI8r2Gn7JxLaQX77W0 

 

Open Vld plus Oosterzele lanceert op de gemeenteraad van 17 oktober een voorstel om een gemeentelijke fietspremie van 500 euro in te voeren voor voor wie zijn of haar wagen definitief inruilt tegen een fiets.

Fractieleider Filip Michiels: “Het voorstel van de fietspremie past in een lokaal duurzaam beleid, waarmee we de Oosterzelenaar willen overtuigen om de overstap te maken van de auto naar de fiets. Want meer fietsen betekent een betere gezondheid, vlotter verkeer en een betere luchtkwaliteit. Voor de financiering kijken we naar de extra middelen die de Vlaamse Regering vrijmaakt voor Oosterzele via het nieuw Vlaams Open Ruimtefonds. Ik vernam van de nieuwe minister van Binnenlands Bestuur Bart Tommelein dat Oosterzele daar komende legislatuur op 1,53 miljoen euro mag rekenen. Dit voorstel past in de doelstelling van dit Open Ruimtefonds.

De premie in het principevoorstel is bestemd voor natuurlijke personen gedomicilieerd in Oosterzele die op hun eigen naam een nummerplaat hebben ingeleverd. Het moet gaan om een fiets die aangekocht werd vanaf de goedkeuring van het reglement. De premie bedraagt de helft van de aankoop van een fiets, bakfiets, meerpersonenfiets, elektrische fiets of elektrische bakfiets met een maximumbedrag van 500 euro.

Gemeenteraadslid Louise Van Hoorde: “Het is een bewuste keuze om voor elk type fiets eenzelfde subsidiebedrag aan te bieden. Iemand die kiest of moet kiezen voor een gewone fiets, willen we niet benadelen ten aanzien van iemand die een bakfiets of elektrische fiets koopt. Bovendien voorzien we een uitzondering voor kwetsbare Oosterzelenaren die hun wagen opofferen, voor hen is het subsidiebedrag niet begrensd tot 50%, wel tot maximum 500 euro. De subsidie wordt verleend binnen de perken van een vastgelegd budget voorzien op de meerjarenbegroting, vastgelegd per jaar.”

Gemeenteraadslid Ann Van Hecke: “Door deze premie in te voeren willen we mensen overtuigen om hun enige of tweede wagen op te geven en over te stappen op de fiets. Mensen die geen eigen wagen bezitten of reeds eerder kozen voor de fiets, komen dus niet in aanmerking voor een premie. Daarmee geven we ook invulling aan de doelstelling rond duurzaamheid, die we ook in ons programma opnamen. Duurzaamheid is een reflex. Het moet ingebouwd worden in elk beleidsinitiatief. We bevestigen ons engagement door het ondertekenen van het burgemeestersconvenant. Dit convenant voor lokale duurzame energie maakt deel uit van een Europese beweging met deelname van lokale en regionale overheden die vrijwillig toezeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Zo slaan we de weg in naar een meer klimaatneutrale en energieneutrale gemeente.”

Open Vld plus-raadsleden Filip Michiels, Ann Van Hecke en Louise Van Hoorde lanceren dit pricinpevoorstel op de gemeenteraad van 17 oktober. De liberalen hebben meteen ook een ontwerp van reglement klaar, dat kan dienen als basis voor verdere bespreking. In dit premiereglement wordt opgenomen aan welke voorwaarden aanvragers dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een premie.


De penibele financiële situatie van Oosterzele is intussen voldoende gekend. De gemeente kent een heel hoge schuldgraad en tot op heden een heel beperkte investeringsruimte. Kervers minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) zorgt nu voor verbetering, via het nieuw Vlaams regeerakkoord.

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten immers extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.

“Voor Oosterzele levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 1.534.247 euro aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens 241.277,28 euro, samen goed voor 1.775.524,28 euro extra investeringsruimte,” aldus Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus Oosterzele “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”

Op de verkiezingsavond van 14 oktober gaf burgemeester Van Durme aan dat CD&V en N-VA een 13-pagina’s tellend bestuursakkoord te hebben waar beide partijen “zo hard hebben aan gewerkt”, zoals het toen luidde. Dat akkoord blijkt echter nog niet te bestaan.

In antwoord op een vraag van Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels op de gemeenteraad gisteren antwoordde de meerderheid dat er nog geen bestuursakkoord is, dat dit pas tegen mei-juni mag verwacht worden én dat het bovendien de fout zou zijn van oppositiepartij Open Vld plus dat zo’n akkoord er nog niet is.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2018 unaniem een voorstel goed om werk te maken van een digitaal inschrijvingssysteem voor jeugd- en sportkampen van de gemeente Oosterzele. Het voorstel werd geagendeerd door Open Vld plus-raadsleden Filip Michiels en Ruben De Gusseme. In de beslissing werd gestemd dat het de bedoeling was dat om de inschrijvingen voor de krokus- en paasvakantie 2019 voor de eerste maal online te laten verlopen.

Er is een aanvullende projectnota klaar (verder ontwerponderzoek) rond de herinrichting van de N42. Waar zowel de gemeentelijke overheid als de Vlaamse overheid (o.m. op de infomarkten in juni 2018) aangaf dat het traject van de nieuwe N42 tussen de afrit van de E40 en de Wettersesteenweg zou verplaatst worden achter de huizen van de bestaande N42 (richting Anker), duikt nu een nieuwe piste op, waar zou geopteerd worden om de N42 te brengen op en naast het bestaand tracé. De bestaande weg zou een ventweg worden die voor toeleiding zorgt naar de nieuwe weg (er net naast).

Het eerdere voorkeurstracé ‘variant 10’ (nieuwe N42 op parallel tracé met nieuw aansluitingscomplex thv Gijzenzelestraat) zou worden verlaten en men opteert nu voor ‘variant 6’ (nieuwe N42 op bestaand tracé met nieuw aansluitingscomplex thv Gijzenzelsestraat).

Load More
@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy