Category "Nieuwsberichten"

Het oogde mooi. In de gemeentelijke verkiezingscampagne pleitten alle Oosterzeelse partijen (CD&V/N-VA, Groen en Open Vld plus) er voor om meer werk te maken van inspraak. Open Vld plus had daartoe in het verleden al meermaals aangedrongen. En concrete voorstellen gedaan, o.m. over het doorlopen van een jeugdmonitor om het beleid voor de komende jaren mee vorm te geven.

Alles zou dus positief veranderen. Mooi zo…

Al was die droom van korte duur…

Alle gemeentebesturen moeten de komende maand hun meerjarenplan ter goedkeuring voorleggen aan hun gemeenteraad. Aan de opmaak van zo’n meerjarenplan gaat heel wat werk vooraf. Voor iedereen. Het is een belangrijk werkstuk. Het zet het bestuursakkoord om in concrete plannen mét budget. Concrete plannen én gedragen plannen. Plannen die uitgevoerd én gefinancierd moeten worden in de komende 5 jaar. Die plannen moeten draagvlak hebben. Ook bij de brede bevolking. CD&V/N-VA verloor 5,2% van haar stemmen en vertegenwoordigt slechts de helft van de inwoners. Ook naar die andere helft moet geluisterd worden.

VVSG, de koepelorganisatie die Steden en Gemeenten ondersteunt is heel duidelijk:

Participatie is niet meer beperkt tot het aftoetsen van beleidsbeslissingen en zoeken naar draagvlak  voor reeds uitgestippeld beleid. Een groeiende groep burgers wil medezeggenschap over beleidskeuzes en wil beleid mee vormgeven én uitvoeren.

Participatie creëert betrokkenheid van inwoners, verhoogt de legitimiteit van beslissingen en daarmee ook de slagkracht van beleid. Het vermindert de kans op weerstand en hindermacht. Tegelijk kan participatie ook zorgen voor inhoudelijke verrijking en alternatieven aanreiken voor de kijk op een probleem. De kennis en expertise van burgers verhoogt de kwaliteit van de oplossing. Participatie leidt tot burgerzin, doet vertrouwen in elkaar groeien en versterkt de lokale democratie. Een doorgedreven dialoog tussen lokale overheid en burgers zorgt voor meer verbinding en medeverantwoordelijkheid. Lokale beleidsmakers en ambtenaren worden uitgedaagd helder te communiceren over beleidsbeslissingen waardoor de transparantie verhoogt.”

Op 20 juni jl. – met enkele maanden vertraging – stelde het kartel CD&V/N-VA haar bestuursakkoord voor. Dit is een politiek akkoord dat uitgewerkt wordt tot het meerjarenplan. Schepen Elsy De Wilde was toen op de gemeenteraad nog heel formeel toen het over participatie ging:

“Adviesraden zullen meer betrokken worden bij het gemeentelijk bestuur. En bij de start van grote projecten zetten we in op participatie en informatiemomenten. Bijvoorbeeld dit beleidsprogramma zullen wij nog brengen naar onze ambtenaren in eerste instantie en aansluitend naar onze burgers. Wij zullen elke deelgemeente bezoeken en het programma naar buiten brengen met ruimte voor inspraak. Ook grote beleidsbeslissingen zullen in de toekomst toegelicht worden en bespreekbaar zijn.”

Intussen is heel duidelijk dat CD&V/N-VA die zogenaamde inspraak voor de bevolking alweer naar de prullenmand heeft verwezen. Veel wordt in de achterkamertjes geregeld. Zoals in het verleden aanziet het meerderheidskartel inspraak als “we geven een infomoment als alles beslist is en nadien mag de bevolking luisteren naar wat er beslist is.”

Zo werkt het niet…

Toch krijgen we de komende dagen of weken in Oosterzele opnieuw een niet-participatief meerjarenplan voorgeschoteld. Want in een uitnodiging van Oosterzele Onderneemt is duidelijk dat komende maandag, 2 december, het meerjarenplan wordt toegelicht aan de Oosterzeelse ondernemers. De meerderheid mag dan zogenaamd nog trachten nieuwe participatiekanalen aan te boren (al dan niet rekening houdend met de privacywetgeving); het is opvallend dat ze voor dit meerjarenplan geen enkel bestaand kanaal gebruikt heeft.

Zo is het vreemd dat:

–       zo ver wij weten geen enkele adviesraad om enige inspraak werd gevraagd

–       een ontwerp van meerjarenplan nog aan geen enkele inwoner werd voorgelegd

–       er – ondanks de belofte – toch geen jeugdmonitor werd uitgevoerd

–       …

Alweer een gemiste kans… Beloven is mooi…maar uitvoering geven aan de beloftes is dikwijls nog iets ander. Toch zeker bij dit meerderheidskartel.

Nochtans bestaan er héél mooie voorbeelden in onze directe omgeving over participatief werken. In buurgemeente Merelbeke werd zelfs een schepen van participatie aangesteld. Die neemt zijn werk ter harte.

Daar kwam een ontwerp van meerjarenplan tot stand  na inspraak en samenwerking met de administratie, adviesraden, verenigingen en bewonersplatformen. Vorige week werden de grote lijnen voorgelegd aan de bevolking die toen nog feedback konden geven. En binnenkort wordt het definitief plan voorgesteld aan de gemeenteraad.

Helaas niets van dit alles in Oosterzele.

We zijn benieuwd welke beloftes nog allemaal zullen opduiken in het Oosterzeels meerjarenplan 2020-2025. Hopelijk sneuvelen er niet zo veel als we intussen gewend zijn. Maar als optimisten mogen we dat wellicht niet té luidop denken…

Filip Michiels & Louise Van Hoorde

Gemeenteraadsleden Open Vld plus en beiden lid van de commissie Algemeen Beleid.

Oosterzele, 28 november 2019

Bron: http://filipmichiels.be/nog-voor-de-voorstelling-van-het-meerjarenplan-is-de-eerste-grote-verkiezingsbelofte-van-cdv-en-n-va-al-gebroken/?fbclid=IwAR2Dzsk-FOWPHGtvsBgtLliARg4MclRaNAJx-bQBFrI8r2Gn7JxLaQX77W0 

 

Open Vld plus Oosterzele lanceert op de gemeenteraad van 17 oktober een voorstel om een gemeentelijke fietspremie van 500 euro in te voeren voor voor wie zijn of haar wagen definitief inruilt tegen een fiets.

Fractieleider Filip Michiels: “Het voorstel van de fietspremie past in een lokaal duurzaam beleid, waarmee we de Oosterzelenaar willen overtuigen om de overstap te maken van de auto naar de fiets. Want meer fietsen betekent een betere gezondheid, vlotter verkeer en een betere luchtkwaliteit. Voor de financiering kijken we naar de extra middelen die de Vlaamse Regering vrijmaakt voor Oosterzele via het nieuw Vlaams Open Ruimtefonds. Ik vernam van de nieuwe minister van Binnenlands Bestuur Bart Tommelein dat Oosterzele daar komende legislatuur op 1,53 miljoen euro mag rekenen. Dit voorstel past in de doelstelling van dit Open Ruimtefonds.

De premie in het principevoorstel is bestemd voor natuurlijke personen gedomicilieerd in Oosterzele die op hun eigen naam een nummerplaat hebben ingeleverd. Het moet gaan om een fiets die aangekocht werd vanaf de goedkeuring van het reglement. De premie bedraagt de helft van de aankoop van een fiets, bakfiets, meerpersonenfiets, elektrische fiets of elektrische bakfiets met een maximumbedrag van 500 euro.

Gemeenteraadslid Louise Van Hoorde: “Het is een bewuste keuze om voor elk type fiets eenzelfde subsidiebedrag aan te bieden. Iemand die kiest of moet kiezen voor een gewone fiets, willen we niet benadelen ten aanzien van iemand die een bakfiets of elektrische fiets koopt. Bovendien voorzien we een uitzondering voor kwetsbare Oosterzelenaren die hun wagen opofferen, voor hen is het subsidiebedrag niet begrensd tot 50%, wel tot maximum 500 euro. De subsidie wordt verleend binnen de perken van een vastgelegd budget voorzien op de meerjarenbegroting, vastgelegd per jaar.”

Gemeenteraadslid Ann Van Hecke: “Door deze premie in te voeren willen we mensen overtuigen om hun enige of tweede wagen op te geven en over te stappen op de fiets. Mensen die geen eigen wagen bezitten of reeds eerder kozen voor de fiets, komen dus niet in aanmerking voor een premie. Daarmee geven we ook invulling aan de doelstelling rond duurzaamheid, die we ook in ons programma opnamen. Duurzaamheid is een reflex. Het moet ingebouwd worden in elk beleidsinitiatief. We bevestigen ons engagement door het ondertekenen van het burgemeestersconvenant. Dit convenant voor lokale duurzame energie maakt deel uit van een Europese beweging met deelname van lokale en regionale overheden die vrijwillig toezeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Zo slaan we de weg in naar een meer klimaatneutrale en energieneutrale gemeente.”

Open Vld plus-raadsleden Filip Michiels, Ann Van Hecke en Louise Van Hoorde lanceren dit pricinpevoorstel op de gemeenteraad van 17 oktober. De liberalen hebben meteen ook een ontwerp van reglement klaar, dat kan dienen als basis voor verdere bespreking. In dit premiereglement wordt opgenomen aan welke voorwaarden aanvragers dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een premie.


De penibele financiële situatie van Oosterzele is intussen voldoende gekend. De gemeente kent een heel hoge schuldgraad en tot op heden een heel beperkte investeringsruimte. Kervers minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) zorgt nu voor verbetering, via het nieuw Vlaams regeerakkoord.

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten immers extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.

“Voor Oosterzele levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 1.534.247 euro aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens 241.277,28 euro, samen goed voor 1.775.524,28 euro extra investeringsruimte,” aldus Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus Oosterzele “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”

Op de verkiezingsavond van 14 oktober gaf burgemeester Van Durme aan dat CD&V en N-VA een 13-pagina’s tellend bestuursakkoord te hebben waar beide partijen “zo hard hebben aan gewerkt”, zoals het toen luidde. Dat akkoord blijkt echter nog niet te bestaan.

In antwoord op een vraag van Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels op de gemeenteraad gisteren antwoordde de meerderheid dat er nog geen bestuursakkoord is, dat dit pas tegen mei-juni mag verwacht worden én dat het bovendien de fout zou zijn van oppositiepartij Open Vld plus dat zo’n akkoord er nog niet is.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2018 unaniem een voorstel goed om werk te maken van een digitaal inschrijvingssysteem voor jeugd- en sportkampen van de gemeente Oosterzele. Het voorstel werd geagendeerd door Open Vld plus-raadsleden Filip Michiels en Ruben De Gusseme. In de beslissing werd gestemd dat het de bedoeling was dat om de inschrijvingen voor de krokus- en paasvakantie 2019 voor de eerste maal online te laten verlopen.

Er is een aanvullende projectnota klaar (verder ontwerponderzoek) rond de herinrichting van de N42. Waar zowel de gemeentelijke overheid als de Vlaamse overheid (o.m. op de infomarkten in juni 2018) aangaf dat het traject van de nieuwe N42 tussen de afrit van de E40 en de Wettersesteenweg zou verplaatst worden achter de huizen van de bestaande N42 (richting Anker), duikt nu een nieuwe piste op, waar zou geopteerd worden om de N42 te brengen op en naast het bestaand tracé. De bestaande weg zou een ventweg worden die voor toeleiding zorgt naar de nieuwe weg (er net naast).

Het eerdere voorkeurstracé ‘variant 10’ (nieuwe N42 op parallel tracé met nieuw aansluitingscomplex thv Gijzenzelestraat) zou worden verlaten en men opteert nu voor ‘variant 6’ (nieuwe N42 op bestaand tracé met nieuw aansluitingscomplex thv Gijzenzelsestraat).

Open Vld plus heeft een klacht ingediend over de geldigheid van de verkiezingen in Oosterzele. De klacht werd vandaag ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is gestoeld op meerdere argumenten. Meerderheidspartij CD&V/N-VA haalde bij de verkiezingen net 50% van de stemmen en kon nipt de absolute meerderheid van 12 op 23 zetels behouden.

Een overzicht van handelingen die in het bezwaar zijn opgenomen kunnen de regelmatigheid van de verkiezingscampagne hebben verstoord. Deze hebben dus wellicht een reële invloed gehad op de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling tussen de verschillende partijen. Open Vld plus betwist de geldigheid van de verkiezingen en vraagt de schorsing of vervallenverklaring van het mandaat van een aantal verkozenen.

Op de gemeenteraad van woensdag 21 november agendeert Open Vld plus het voorstel om de schoolspeelplaatsen bewegingsvriendelijker te maken én open te stellen voor de jeugdbewegingen. Fractieleider Filip Michiels en gemeenteraadslid Ruben De Gusseme: “De jeugdbewegingen in Oosterzele zijn erg succesvol. Een aantal onder hen zijn op zoek naar extra speelplekken. Daarom willen we scholen stimuleren hun speelplaats open te stellen voor het jeugdwerk.”

Load More
@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy