Wie is Wie

Lees meer

Programma

Lees meer

Word lid

Lees meer

Oosterzeels

Laatste Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws uit onze gemeente, nationaal en regionaal.

Heeft u zelf iets te melden dan kan dit altijd op openvldplus@telenet.be .


De penibele financiële situatie van Oosterzele is intussen voldoende gekend. De gemeente kent een heel hoge schuldgraad en tot op heden een heel beperkte investeringsruimte. Kervers minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) zorgt nu voor verbetering, via het nieuw Vlaams regeerakkoord.

Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten immers extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.

“Voor Oosterzele levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst 1.534.247 euro aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens 241.277,28 euro, samen goed voor 1.775.524,28 euro extra investeringsruimte,” aldus Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus Oosterzele “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”

“Platte politieke spelletjes belangrijker voor CD&V/N-VA dan engagement rond sportinfrastructuur”

Op de gemeenteraad van Oosterzele agendeerden Open Vld plus- raadsleden Filip Michiels, Kaat Pien en Louise Van Hoorde gisterenavond een principebeslissing over de opmaak van een analyse en masterplan rond sportinfrastructuur in Oosterzele.

Vriend en vijand weet dat de inspanningen die het bestuur voorbije jaren de gedaan heeft op vlak van sportinfrastructuur heel beperkt zijn.

Oosterzele telt nochtans vele succesvolle sportclubs met een heel goede jeugdwerking. Denk maar aan de succesvolle voetbalclubs met rond de 350 sportende jongeren; de turnclub die hoge toppen scheert met de jongeren in hun reeksen, en zo zijn er nog tal van succesvolle voorbeelden.

Veel sportinfrastructuur heeft nood aan een grondige renovatie.

Open Vld plus heeft daarom voorgesteld een grondige analyse rond sportbeleving voor en door Oosterzelenaren uit te werken, om zo onderbouwd werk te kunnen maken van een ondersteuningsplan rond sportinfrastructuur.

Open Vld plus wou in de analyse o.m. onderzoeken welke noden er zijn, hoeveel sporters participeren aan welke disciplines, wat is er wel en niet aanwezig. En we doen een benchmark met gelijkaardige gemeenten. Op basis hiervan kan werk gemaakt worden van een masterplan waarop we de investeringen kunnen op afstemmen. In samenspraak met de clubs vanzelfsprekend. Open vld plus had dit engagement trouwens uitdrukkelijk opgenomen in haar verkiezingsprogramma.

De meerderheid vertikte het voorstel om werk te maken van een analyse rond sportbeleving en sportinfrastructuur in Oosterzele, ook met een duidelijke focus op jongeren goed te keuren. Ze claimden hier al lang rond te werken. Nochtans vormt CD&V sinds 1988 de basis van de meerderheid. Nooit werd hiervan werk gemaakt. Nadat de liberalen dit agendeerden op de gemeenteraad, pretendeert men nu hier reeds lang rond te werken. Toch keurde men dit agendapunt gisteren op de gemeenteraad af.

“Constructieve voorstellen aanvaardt deze meerderheid van ons niet. Luisteren naar de andere helft van de bevolking willen ze precies niet. Wij zetten ons in voor sportend Oosterzele, maar bij de meerderheid draait het alleen rond de perceptie “dat zij toch zo goed bezig zijn”. Ik had me de start van de politiek toch enigszins anders voorgeteld,” zeggen raadsleden Kaat Pien en Louise Van Hoorde.

Na nog maar eens een nieuwe aanmaning door het Agentschap Opgroeien over de organisatie van de Kinderopvang én na de verschillende eerdere incidenten, negatieve zorginspectieverslagen en stopzetting of schorsing van 2 kinderopvanginitiatieven die vallen onder de organisatie van het OCMW van Oosterzele, pleit Open Vld plus Oosterzele er voor om kinderopvang in Oosterzele te professionaliseren door het uit te besteden aan een private partner.

Nadat het OCMW Oosterzele opnieuw een zware terechtwijzing heeft ontvangen van het Agentschap Opgroeien, dringen Open Vld plus en, Groen en N-VA aan op het ontslag van Els De Turck. Als voorzitter van het OCMW, bevoegd schepen en lid van het Vast Bureau is ze als beleidsmaker de voorbije jaren té nalatig geweest, in een dossier dat iedereen zou moeten raken, namelijk het welzijn van de allerkleinsten. “Het is tijd om daarin haar politieke verantwoordelijkheid te erkennen en zelf op te stappen,” stellen de 3 partijen gezamenlijk.

Sinds mei vorig jaar voert Open Vld plus Oosterzele hevig strijd tegen de plannen van de CD&V/N-VA meerderheid voor de bouw van een nieuw administratief centrum in Oosterzele. Het schepencollege heeft in haar vergadering van 7 februari jl. beslist over een nieuwe (aangepaste) visie omtrent de realisatie van een nieuw administratief centrum. De druk van Open Vld plus lijkt dus te werken.

Open Vld plus stelt vast dat de meerderheid haar eigen cijfers in twijfel trekt over de bouw van het nieuwe administratief centrum.

“De meerderheid wil plots “creatief omgaan” met de cijfers en heel wat kosten weglaten uit het overzicht… maar die moeten wel betaald worden. Door de inwoners. Om een huis te bouwen heb je een bouwgrond én een architect nodig. Die uitgaven moet je dus ook meetellen. Maar die kosten schrapt de meerderheid nu plots creatief én ten onrechte,” stelt Open Vld-fractieleider Filip Michiels.

De gemeenteraad van Oosterzele heeft gisterenavond 24 januari unaniem een voorstel van Open Vld plus-raadslid Louise Van Hoorde goedgekeurd om een ‘Tutenboom’ te planten in Oosterzele. Baby’s krijgen vaak bij de geboorte een tutje. Na 4 maand vermindert die zuigbehoefte. Het is belangrijk dat er dan wordt afgebouwd en dat vanaf twee jaar geen tut meer wordt gebruikt.

Open Vld plus heeft er op de gemeenteraad van dinsdag 13 december voor gepleit om nog deze legislatuur, in het huidig meerjarenplan middelen vrij te maken om te investeren in een eigentijdse sporthal. Daarvoor moet volgens Open Vld plus het project van het nieuw administratief centrum (dat intussen op meer dan 8 miljoen euro wordt geraamd) teruggeschroefd worden naar een renovatie van het bestaand gemeentehuis.

De Oosterzeelse meerderheidspartij CD&V/N-VA is vanavond niet opgedaagd op een gemeenteraad die werd samengeroepen door Open Vld plus en Groen. Daardoor kon de gemeenteraad niet rechtsgeldig vergaderen. De liberalen en groenen hebben meteen een vraag ingediend om de punten te behandelen op de volgende gemeenteraad. “We betreuren dat een meerderheidspartij eerder kiest voor politieke spelletjes, dan voor beleid voor de Oosterzelenaar,” stellen fractieleiders Filip Michiels en Jeroen Logghe.

Open Vld plus en Groen Oosterzele roepen op woensdag 12 oktober een extra gemeenteraad samen. Ze lanceren daarbij een aantal concrete voorstellen om een transparant én een participatief traject uit te werken in het kader van een eventuele fusie die de gemeente Oosterzele zou aangaan.

Daarnaast agendeert Open Vld plus nog een reeks andere voorstellen en vragen over o.m. een energienoodfonds, ‘vergeten brooddozen’, infrastructurele ondersteuning aan voetbalverenigingen, kinderopvang en fietsleasing.

Momenteel beweegt er opnieuw heel wat rond een eventuele fusie met Oosterzele. Open Vld plus en Groen merken dat heel wat inwoners met vragen en gezonde nieuwsgierigheid zitten. Het heeft ook een beleidsmatige impact.

Daarom hebben we op de gemeenteraad reeds meermaals heel concrete vragen gesteld aan het schepencollege.

Heel wat vragen die we de voorbije dagen, weken en maanden stelden rond een eventuele fusie blijven tot op vandaag onbeantwoord. Zelfs heel concrete vragen of het bestuur reeds gesprekken had met andere besturen blijven op de gemeenteraad onbeantwoord. In de pers lezen we wel verschillende verklaringen, maar de standpunten tussen de burgemeester (“we wachten af”) en sommige schepenen liepen de voorbije dagen nogal uiteen.

Intussen blijkt dat het schepencollege  aangeeft de bevolking te willen bevragen. Daarover communiceerden ze naar de pers. De gemeenteraad kreeg geen verdere info. Toch stellen we vast dat het schepencollege zich – zonder uitgewerkt voorstel – de facto voor het eerst aansluit bij het standpunt van Open Vld plus en Groen om werk te maken van (al dan niet een bescheiden vorm van) participatie. Een eerste stap, want er is meer nodig.

Open Vld plus en Groen zullen op de gemeenteraad voorstellen om op verschillende punten in te zetten. (lees hier het voorstel)

  • Een bestuur moet zelf eerst zijn eigen sterktes en zwaktes in beeld brengen. En de uitdagingen en opportuniteiten van een eventuele fusie. Pas nadien kan je gesprekken met andere besturen voeren. Het CD&V/N-VA bestuur spande de kar voor het paard. Het schepencollege zat reeds concreet samen met het bestuur van Melle, maar heeft de oefening voor Oosterzele nog niet gemaakt. Wellicht werd eerst over de postjes gepraat en nog niet over de inhoud. Zo hoort het niet. Daarom stellen we voor om werk te maken volgens de aanbevelingen van Agentschap Binnenlands Bestuur van een individuele onderzoeksfase en van een SWOT-analyse rond een potentiële fusie.

 

  • Volgens onze eerste informatie werd ook het personeel nog helemaal niet betrokken. Een “no-go” wanneer je wil komen tot een gedragen traject. Heel wat ambtenaren kennen de inhoudelijke gevoeligheden en uitdagingen het best. Daarom stellen we voor om bij alle mogelijke processtappen (opmaak rapporten, aanstellen externe procespartner i.f.v. burgerbevraging,…) het managementteam (MAT) te betrekken.

 

  • Een burgerbevraging organiseren over een mogelijke fusie, doe je zo neutraal mogelijk. Open Vld plus en Groen willen dan ook dat er een onderbouwd, gedepolitiseerd, participatietraject opgestart wordt, zoals dat bijvoorbeeld in de Vlaamse Ardennen recent gebeurde. Met de bedoeling om de mening van de Oosterzelenaar te kennen over het al dan niet aangaan van een fusie én over een eventuele partner met de visie op potentiële meerwaarde. Zo’n gedepolitiseerd traject brengt héél wat nuttige, neutrale input mee van inwoners én kan – ook bij beslissing tot niet-fusie – informatie bezorgen over beleidsdomeinen waar eventueel op andere manieren een grondige samenwerking beter kan zijn.

 

  • Een fusie aangaan is geen kleine beslissing. Het heeft veel impact op de gemeente in de toekomst. Het mag ook geen beslissing zijn van een kleine groep, die momenteel de macht heeft. Want na verkiezingen kunnen andere partijen het voor het zeggen hebben. Ook bij die andere partijen moet draagvlak zijn. De meeste besturen werken dan ook gezamenlijk samen met meerderheid en oppositiefracties om stappen in een eventueel fusietraject te zetten. Niet zo in Oosterzele.

Open Vld plus en Groen pleiten daarom met onmiddellijke ingang een politieke werkgroep in het leven te roepen waarin minimaal alle fracties in de gemeenteraad worden betrokken én geconsulteerd.

We stellen vast dat het huidig traject dat het bestuur heeft gelopen, uitgaat van argwaan t.o.v. de voltallige gemeenteraad. Dit hoort niet. Vandaar deze extra gemeenteraad.

Andere punten die worden geagendeerd door Open Vld plus (lees hier de uitgewerkte voorstellen):

  • Principebeslissing betreffende ondersteuning aan de Oosterzeelse scholen om via het project ‘vergeten brooddozen’ honger op school aan te pakken.
  • Principebeslissing om een energiefonds aan te leggen.
  • Principebeslissing betreffende de registratie van initiatieven in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) op het pactportaal.
  • Principebeslissing om de rechtspositieregeling van het bestuur van Oosterzele aan te passen om fietslease mogelijk te maken.
  • Vraag om uitleg omtrent de mogelijke ondersteuning die het bestuur plant inzake kinderopvang.
  • Vraag om uitleg omtrent de mogelijke ondersteuning aan lokale voetbalclubs.

 

Open Vld plus is tevreden dat CD&V/N-VA-schepen Orville Cottenie zich uitdrukkelijk aansluit bij het standpunt van Open Vld plus Oosterzele om een burgerbevraging te organiseren over een eventuele fusie.

Fractieleider Filip Michiels: “We stellen reeds jaar en dag dat we met met Open Vld plus ook voorstander om een eventuele fusie in alle transparantie voor te bereiden. Wij willen inspraak, van de bevolking en van de voltallige gemeenteraad. Niet alleen aan het einde van een proces, maar van bij de start. Alleen zo kan je een gedragen verhaal schrijven.

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy