Blog

Nieuw voorkeurstraject N42 – Open Vld plus vraagt nu wel werk te maken van échte inspraak

Er is een aanvullende projectnota klaar (verder ontwerponderzoek) rond de herinrichting van de N42. Waar zowel de gemeentelijke overheid als de Vlaamse overheid (o.m. op de infomarkten in juni 2018) aangaf dat het traject van de nieuwe N42 tussen de afrit van de E40 en de Wettersesteenweg zou verplaatst worden achter de huizen van de bestaande N42 (richting Anker), duikt nu een nieuwe piste op, waar zou geopteerd worden om de N42 te brengen op en naast het bestaand tracé. De bestaande weg zou een ventweg worden die voor toeleiding zorgt naar de nieuwe weg (er net naast).

Het eerdere voorkeurstracé ‘variant 10’ (nieuwe N42 op parallel tracé met nieuw aansluitingscomplex thv Gijzenzelestraat) zou worden verlaten en men opteert nu voor ‘variant 6’ (nieuwe N42 op bestaand tracé met nieuw aansluitingscomplex thv Gijzenzelsestraat).

Die keuze komt nu naar voor, zonder vooraf opnieuw echte inspraak

Eerder, voor de Plan MER-faxe werd nog een denkavond georganiseerd in Oosterzele (dit dateert al van 27/3/2013 én een discussiegroep met een (beperkte) vertegenwoordiging van de bevolking (op 29/1/2014)

Voor de opmaak van de startnota (en nu ook de aanvullende projectnota) werd geen echte inspraak voorzien. Er werden enkel infosessies en een infomarkt georganiseerd in juni 2018. Daarbij was nog geenszins sprake van een andere piste. De bevolking kon toen ook geen opmerkingen meegeven.

Het is nu zo dat het gemeentebestuur van Oosterzele een duidelijke keuze moet maken welk voorkeursalternatief het steunt. Open Vld plus wil die keuze pas maken wanneer aan de bevolking in eerste instantie échte inspraak is gegeven. Zij moeten medezeggenschap krijgen.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 9 oktober – net voor de gemeenteraadsverkiezingen –  in de brede omgeving van de N42 een schrijven verspreid waaruit nu duidelijk blijkt dat ze toen reeds kennis had dat er een nieuw tracé ernstig in overweging werd genomen. Welk tracé dit zou worden werd toen niet aangegeven, wellicht om niemand voor het hoofd te stoten.

Het is zo dat wanneer er geen plenaire vergadering wordt gehouden voor 31 december 2018 (met standpuntname) de hele procedure voor de N42 opnieuw moet gedaan worden (dus ook de goedkeuring van het plan-MER – die dateert van 2015 – moet opnieuw gebeuren). Dit omdat de overgangsregeling met betrekking tot het in voege treden van de geïntegreerde plan-m.e.r.-procedure dan afloopt.

Open Vld plus geeft reeds lang aan dat er échte inspraak moet gegeven worden aan de gebruikers en bevolking, alvorens voor één bepaald tracé wordt gekozen. Het gaat dan over échte inspraak (niet over het organiseren van een infomarkt). Als de Vlaamse overheid dit niet doet, is het voor ons essentieel dat het gemeentebestuur dit organiseert. Alle partijen beloofden in de verkiezingscampagne om meer inspraak aan de bevolking te geven. Het is tijd om daar nu écht werk van te maken.

Open Vld plus zal op de – in spoed bijeengeroepen – verkeerscommissie van donderdag 6 december aan de meerderheid vragen:

1.      Sinds wanneer het bestuur reeds op de hoogte is dat er een nieuw voorkeursalternatief op tafel werd gelegd (eerste maal besproken)?

2.       Of het bestuur deze piste steunt (of al gesteund heeft) in de gemeentelijke begeleidingscommissie.

3.      Vragen om met spoed een échte inspraakprocedure op te starten (al dan niet samen met de Vlaamse overheid).

4.     In de plenaire vergadering – die gehouden wordt voor 31/12/2018 – aan te dringen op die inspraak (niet alleen voor het openbaar onderzoek van het GRUP, maar ook voor de bepaling van het tracé waarvoor het GRUP zal worden uitgewerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

@2018 Open Vld plus | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Cookiepolicy